Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Nieruchomość do sprzedaży (Rybienko Nowe)

(Zam: 30.07.2019 r., godz. 09.25)
BURMISTRZ WYSZKOWA OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków, położonych w Rybienku Nowym, dla których w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OS1W/00071520/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- 95/10 i 96/8 o łącznej powierzchni 805m2 - cena wywoławcza nieruchomości – 60.000,00zł (wadium 9.000,00zł),
- 95/11 i 96/9 o łącznej powierzchni 806m2 - cena wywoławcza nieruchomości – 60.000,00zł (wadium 9.500,00zł).
Ceny wywoławcze nieruchomości stanowią 60% cen wywoławczych z I przetargu.

Terminy poprzednich przetargów:
27.03.2019r., 10.05.2019r., 18.06.2019r., 23.07.2019r.
UWAGA: Przez nieruchomości przebiega kanalizacja sanitarna. W związku z powyższym ustanowiona zostanie na rzecz PWiK Sp. z o.o. nieodpłatnie na czas nieokreślony służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w pasie gruntu o szerokości 5m wzdłuż przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w celu jej eksploatacji, konserwacji, naprawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 września 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów). Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 03.09.2019r. Rybienko Nowe”, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2019r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
1)Dokument tożsamości.
2)Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
3)Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4)Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
5)W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
6)W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17.Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

  • Kliknij i zobacz położenie nieruchomości
  • Statystyka oglądalności strony

    Strona oglądana: 346 razy.
    Urząd Miejski w Wyszkowie

    Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
    tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
    e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

    Godziny otwarcia:
    codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
    wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


    © 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
    Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
    Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

    Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.