Oficjalny serwis informacyjny Gminy Wyszków

Nabór przedstawicieli NGO do komisji konkursowych

Umieszczono: 5.12.2013
Burmistrz Wyszkowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2014 roku.
Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie na Formularzu zgłoszenia - 2014r.
Wypełnione i ostemplowane formularze należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (adres: Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków) w terminie do 18 grudnia 2013r. (decyduje data wpłynięcia).

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
2. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty na zadania do realizacji w 2014r.
3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Członkami komisji konkursowych mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
a. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie;
b. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
c. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
5. Zadaniem komisji konkursowych jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Burmistrza Wyszkowa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4618 razy.
Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,
tel.: (29) 742-42-01/08, fax: (29) 742-42-09
e-mail: gmina@wyszkow.pl, www: http://www.wyszkow.pl

Godziny otwarcia:
codziennie, w godz. 8.00 - 16.00,
wtorki, w godz. 8.00 - 18.00


© 2004-2014 Urząd Miejski w Wyszkowie
Zawartość merytoryczna: MICHAŁ MIELCZARCZYK, e-mail: promocja@wyszkow.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl

Zamknij Serwis stosuje tzw. cookies przede wszystkim aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Użytkownicy serwisu mogą samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.